OBILAZNICA NASELJA LOŽIŠĆA NA OTOKU BRAČU, duljine 1,56 km

Objavljeno, 12. travnja 2021.


OBILAZNICA NASELJA LOŽIŠĆA NA OTOKU BRAČU, duljine 1,56 km

Obilaznica naselja Ložišća  započinje na državnoj cesti D114 sjeverno od naselja Gornja Bobovišća u smjeru Ložišća, a završava ponovnim priključkom na D114 iznad Uvale Vičja Luka  u smjeru Supetra.

Ovim projektom predviđena je izgradnja prometnice za dvosmjerni mješoviti promet, sistematizirane u 3.kategoriju.

Ukupna duljina zahvata na izgradnji obilaznice naselja Ložišća iznosi cca 1560 m.

Trasa ceste položena je prostorom između udoline Veli Dolac, naselja Ložišća i Gornjih Bobovišća , a od km 1+220 do km 1+385 trasa ceste vodi kroz tunel.

Niveleta nove prometnice položena je u nagibu od 0,5 % do 9,0 %.

Dimenzioniranje elemenata horizontalne, vertikalne i poprečne geometrije trase izvršeno je za računsku brzinu  v rač= 60 km/sat.

Odabrani su slijedeći granični elementi:
 • min. horizontalni radijus: Rmin = 120 m (projektiran Rmin = 75 m -ograničenje brzine na 50 km/sat)
 • najmanja duljina kružnog luka: L min = 17 m  (proj. Lmin=106 m)
 • parametar klotoide na prijelaznici: Amin = 73 m   (proj.Amin =60 m – ograničenje brzine 50 km/sat)
 • duljina luka klotoide: Lmin = 45 m   (proj. Lmin=48 m)
 • Max uzdužni nagib nivelete: i max = 9,0%  (proj. Imax = 9,0 %)
 • Minimalni radijus vertikalnog zaobljenja
 • Konveksni: Rmin = 1100 m (proj. Rmin.=1500 m)
 • Konkavni:  Rmin = 750 m  (proj. Rmin =700 m)
 • Poprečni nagib kolnika u pravcu:        q= 2,5 %
Na obilaznici Ložišća  predviđene su slijedeće širine kolnika:
 • Prometne trake:          2 x 3,0 = 6,0 m
 • Rubne trake:               2 x 0,2 = 0,4 m
 • Berme, bankine:         2 x 1,0 = 2,0 m
 • Ukupna širina:                            8,4 m
U trasi prometnice predviđena je izgradnja 2 raskrižja.
 • Raskrižje br.1  na početku trase obilaznice  formira se T- raskrižje za priključak državne ceste D114 iz smjera Milne  na projektiranu prometnicu.
 • Raskrižje br.2 na kraju zahvata, nakon izvedbe nove obilaznice i tunela, postojeća državna cesta od Ložišća do  izlaznog portala novoga tunela  postaje dio lokalne cestovne mreže koji je potrebno zadržati u punoj funkciji. Zbog toga je predviđeno izvesti priključak  postojeće prometnice (sadašnja D114)  na novu trasu obilaznice kao T-rasktižje.

Planirani priključak se izvodi u novom raskrižju br.2 u km 1+470 na planiranoj obilaznici naselja Ložišća udaljeno od portala tunela 80 m

 • Obilaznica naselja Ložišća prolazi kroz raskrižje kao glavna prometnica, a privoz kao sporedna prometnica.
 • Na obilaznici se izvodi proširenje kolnika dodavanjem trake za lijevo skretanje  (iz smjera Milna  prema  Ložišću, odnosno uvali Bobovišća)
 • Priključak postojeće  ceste D114 izvodi se kao prometnica za dvosmjerni promet, s mogućnošću uključivanja na raskrižju br. 2 u oba smjera (u smjeru Supetra i u smjeru Milne).
 • Poprečni nagib kolnika u zavoju usmjeren je prema centru zavoja i služi za ublažavanje centrifugalne sile i poprečnu odvodnju kolnika. Najveća dopuštena veličina poprečnog nagiba kolnika u kružnom luku (qmax) izvodi se u zavoju najmanjeg polumjera (Rmin) iznosi 7%.

Poprečni nagibi kolnika u trasi ceste su jednostrešni i iznose: 2,5% – 7%.

Bankine i berme imaju nagib od 4% u smjeru rigola, odnosno vanjskoj strani nasipa.

Vitoperenje kolnika izvršeno je za računsku brzinu v rač = 60 km/h sa brzim vitoperenjem kolničke plohe.

Obzirom na primijenjene tlocrtne elemente nije bilo potrebe za proširenjem kolničkih trakova u krivini.